Bảo trì update và fix 1 số chức năng game

Thời gian 7h đến 10h ngày 6/12

Thời gian bảo trì có thể sớm hơn dự kiến