Hướng Dẫn Ép Vũ Khí Rồng Cấp 2

Cách xoay:
 • Xoay tại máy chaos Noria. ( Đối với RF xoay tại NPC Mix Wing Lorencia SV 1 )


Nguyên Liệu:
 • Vũ khí rồng cấp 1 + 13 Trở lên + 16 Option trở lên.
 • 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện + 2
 • 1 Cụm Ngọc Tâm Linh + 2
 • 1 Cụm Ngọc Sinh Mệnh + 2
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 2 Item VPoint Zen 50K
Đối với RF :
Xoay tại NPC Mix Wing SV 1


 • Vũ khí Vuốt Quyền Lực + 13 Trở lên + 16 Option trở lên.
 • 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện + 2
 • 1 Cụm Ngọc Tâm Linh + 2
 • 1 Cụm Ngọc Sinh Mệnh + 2
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 2 Item VPoint Zen 50KTỉ lệ thành công:
 • Tỉ lệ mặc định: 80%
 • Tỉ lệ tối đa: 90% (2 ngọc 5%)
 • Tỉ lệ Ra Option Skill: 70%
 • Tỉ lệ Ra Option Luck: 60%
 • Tỉ lệ Ra Option Excl: 30%
 • Option Excl: Random
 • Tối đa ra 1 dòng exlUpgraded Divine Sword of Archangel
Class Dark Knight / Magic
Gladiator / Dark Lord
Attack DMG 150 ~ 160
Upgraded Divine Staff of Archangel
Class Dark Wizard /
Magic Gladiator
Attack DMG 80 ~ 92
Upgraded Divine Scepter of Archangel
Class Dark Lord
Attack DMG 140 ~ 166
Upgraded Divine Stick of Archangel
Class Summoner
Attack DMG 69 ~ 71
Upgraded Divine Sword of Archangel