Thông báo Sự kiện Hướng dẫn
No posts found

Cập nhật mới

Xem thêm

Update ngày 12.08.2019

 • Fix Bug Skill Vũ Khí Master 20/10 của RF (Chuẩn của nó là chỉ 10/10)
 • Giảm 10% Sức Phòng Thủ của DK
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Nguyên Thủy tại Kantru 4
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Hộ Mệnh tại Kalima 7
 • Tăng 20% tỉ lệ thành công khi đập ngọc Life vào Item

Update ngày 11.08.2019

 • Fix Bug Skill Vũ Khí Master 20/10 của RF (Chuẩn của nó là chỉ 10/10)
 • Giảm 10% Sức Phòng Thủ của DK
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Nguyên Thủy tại Kantru 4
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Hộ Mệnh tại Kalima 7
 • Tăng 20% tỉ lệ thành công khi đập ngọc Life vào Item

Update ngày 10.08.2019

 • Fix Bug Skill Vũ Khí Master 20/10 của RF (Chuẩn của nó là chỉ 10/10)
 • Giảm 10% Sức Phòng Thủ của DK
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Nguyên Thủy tại Kantru 4
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Hộ Mệnh tại Kalima 7
 • Tăng 20% tỉ lệ thành công khi đập ngọc Life vào Item

Update ngày 09.08.2019

 • Fix Bug Skill Vũ Khí Master 20/10 của RF (Chuẩn của nó là chỉ 10/10)
 • Giảm 10% Sức Phòng Thủ của DK
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Nguyên Thủy tại Kantru 4
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Hộ Mệnh tại Kalima 7
 • Tăng 20% tỉ lệ thành công khi đập ngọc Life vào Item

Update ngày 08.08.2019

 • Fix Bug Skill Vũ Khí Master 20/10 của RF (Chuẩn của nó là chỉ 10/10)
 • Giảm 10% Sức Phòng Thủ của DK
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Nguyên Thủy tại Kantru 4
 • Tăng x2 tỉ lệ drop Đá Hộ Mệnh tại Kalima 7
 • Tăng 20% tỉ lệ thành công khi đập ngọc Life vào Item

Thông tin server

MU Huyền Thoại
Online: 250

Xếp hạng Xem thêm

#
Tên nhân vật
Cấp độ
1
abudy
3.906
2
Minisa
3.906
3
Minisa
3.906
4
Minisa
3.906
5
Minisa
3.906
6
Minisa
3.906
7
Minisa
3.906
8
Minisa
3.906
9
Minisa
3.906
10
Minisa
3.906

Xếp hạng Guild Xem thêm

1
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

2
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

3
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

4
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

5
MLFC

Thành viên: 200

Tổng Reset: 100.252

Hotline 24/7